9.75 inch ROUND SMOKEY MOUNTAIN GLASS VASE (12pcs)